1.
غزائیانغ, علیخانیع, لکزیانل, حق نیاحن. مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. viciae. GSC [اینترنت]. 16 می 2009 [ارجاع شده 20 سپتامبر 2021];2(1):43-4. قابل دسترس در: https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/1163