1.
کازرونی منفردکم, کوچکیک, نصیری محلاتینم, اقبالیا. بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف‌های‌هرز بر تراکم و زیست توده علف‌های‌هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی. GSC [اینترنت]. 31 می 2009 [ارجاع شده 20 سپتامبر 2021];4(2):291-00. قابل دسترس در: https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/1269