1.
علیزادهر, طارقیانم, محمودیس, طباطبایی نیم آوردر. (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای. GSC [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 20 سپتامبر 2021];9(4):591-7. قابل دسترس در: https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/13220