1.
سعیدی گراغانیح, یزدانی بیوکیر, سعیدی گراغانین, سودایی زادهح. اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت. GSC [اینترنت]. 28 می 2014 [ارجاع شده 19 اکتبر 2021];12(2):316-27. قابل دسترس در: https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/21378