1.
شهریاریر, خواجه حسینیم, هاشمی نیاسم. اثرات عمق‌های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم‌های فلفل(Capsicum annum L.) در شرایط گلخانه. GSC [اینترنت]. 23 سپتامبر 2013 [ارجاع شده 19 اکتبر 2021];11(2):226-33. قابل دسترس در: https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/26132