1.
امینز, فلاحسا, عباسی سوركیع. اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر. GSC [اینترنت]. 17 آوریل 2016 [ارجاع شده 19 اکتبر 2021];15(1):185-03. قابل دسترس در: https://jcesc2.um.ac.ir/article/view/51177