برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • گواهی و تعهد می نمایم که :


    1-این مقاله قبلا در هیچ نشریه ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است .


    2-این مقاله صرفا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد .


    3-در جریان اجرای این تحقیقی و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی ها ، سازمانها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است .


    4-این مقاله در نتیجه فعالیتهای تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند ، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته اند رعایت شده است .


راهنمای تدوین و نحوه ارسال مقاله برای چاپ در فصلنامه علمی ـ پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی


1-مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی) پذیرای مقالات می باشد. .
2-مقاله باید حاصل کار پژوهشی نویسنده (یا نویسندگان) باشد، قبلاً در نشریه دیگری اعم از داخلی و خارجی و یا مجموعه مقالات همایش‌ها به چاپ نرسیده باشد و همچنین به طور همزمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد. .
تبصره: مقاله‌های ارایه شده در همایش‌ها و مجامع علمی مشروط به اینکه با تغییرات قابل توجه و افزودن مطالب جدید همراه باشد، قابل بررسی خواهد بود. .
3-مقاله‌های مروری که پیشرفت‌های جدید در موضوعات مجله را در بر می‌گیرد، از نویسندگان مجرب و دارای مقالات پژوهشی در زمینه مورد نظر پذیرفته می‌شود. .
4-ساختار مقاله باید مشتمل بر عنوان، اسامی نویسنده (یا نویسندگان) چکیده فارسی، واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها ( شامل زیر بخش¬های: منطقه مورد مطالعه، مطالعات میدانی، آنالیزهای آزمایشگاهی و روش¬های استفاده شده)، نتایج و بحث، جمع¬بندی، قدردانی و تشکر، فهرست منابع و ضمائم و چکیده مبسوط انگلیسی باشد. .
نکته: لطفا دقت شود که همه بخش¬ها و زیر بخش¬ها به استثنای تیتر "چکیده" شماره¬گذاری شوند. همچنین زیر بخش¬های مربوط به "مواد و روش¬ها" بر حسب ماهیت کار قابل تغییر است. .
5- علاوه بر شماره صفحه، تمامی خطوط بطور پیوسته باید شماره گذاری شوند (Line Numbers). 6-چکیده مبسوط انگلیسی حداقل 2 و حداکثر 3 صفحه و اجزاء آن شامل: Introduction, Materials and methods, Result and discussion, Conclusion, Key words باشد. .
7-حجم مقاله شامل تمام اجزاء آن با رعایت استانداردهای حروفچینی مجله باید حداکثر 18 صفحه باشد. مقالات با حجم بیش از 18 صفحه قابل بررسی نخواهد بود. .
8- حروفچینی مقاله باید در برنامه Word 2007 و بالاتر بر روی کاغذ A4 با فواصل 3.5 سانتی‌متر از بالا،‌ 3.5 سانتی‌متر از پایین،‌ 3 سانتی‌متر از چپ و 3 سانتی‌متر از راست صورت گیرد. 2.75Header: و 3Footer: عنوان مقاله با قلم 13 پررنگ B Lotus. اسم، فامیل- مرتبه علمی با قلم 11 پررنگ B Lotus.، نویسنده مسؤول،‌ شماره تلفن و ایمیل نویسنده به صورت پاورقی و با قلم 11 B Lotus باشد. چکیده 12 پررنگ B Lotus، متن چکیده 12 B Lotus. (چکیده و متن آن با فواصل 2سانتی‌متر از سمت چپ و 2 سانتی‌متر از سمت راست از متن اصلی باشد). تیترهای اصلی متن 12پررنگ B Lotus با فاصله pt12 از پاراگراف قبل و pt8 از پاراگراف بعد. کل متن با 13 B Lotus. .
9- شماره و عنوان جداول در بالا و با قلم 12 پررنگ B Lotus نوشته شود. .
10- تمام نقشه‌‌ها، نمودارها، شکل‌ها و عکس‌ها به طور یکنواخت با عنوان شکل شماره گذاری و شماره و عنوان اشکال در زیر آن با قلم 12 پررنگ B Lotus، درج گردد. .
11- شیوه ارجاع انواع منابع در انتهای مقاله باید بر اساس حروف الفبا و بصورت زیر باشد. در ابتدا منابع فارسی (12 B Lotus) و در ادامه منابع انگلیسی (11Times New Roman) ذکر شوند: .
شیوه منبع نویسی مقالات انگلیسی.
Johnson RM, Warburton J. 2002. Flooding and geomorphic impacts in a mountain torrent: Raise Beck, central Lake District, England. Earth Surface Processes and Landforms 27: 945-969. .
کتب انگلیسی: .
Bull WB.1991. Geomorphic Responses to Climate Change. University Press, Oxford. .
Amoroso GG, Fassina V. 1983. Stone Decay and Conservation: Atmospheric Pollution, Cleaning, Consolidation and Protection. Elsevier Science Publishers: Amsterdam.
مقالات فارسی: .
حجازی زاده، زهرا. (1376). نقش پرفشار جنب حاره در تغییر فصل ایران. چاپ در مجموعه مقالات کنگره جغرافیدان ایران. تبریز، صص 185- 174. .
بحری، معصومه؛ دستورانی، محمدتقی. (1396). ارزیابی اثرات تغییراقلیم و تغییرکاربری اراضی بر پاسخ هیدرولوژیک حوزه آبخیز اسکندری. جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 22، 37-57.
کتب فارسی: مخدوم، مجید. (1381). شالوده آمایش سرزمین. انتشارات دانشگاه تهران. .
تبصره1: در صورتی که صاحب اثر شخصیت حقوقی یعنی سازمان یا نهاد دولتی باشد به جای نام خانوادگی و نام نویسنده عنوان سازمان و یا نهاد مربوطه ذکر می‌شود. .
تبصره 2: در صورت استفاده از پایان‌نامه و رساله‌های تحصیلات تکمیلی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه الزامی است. .
- نحوه ارجاع داخل متن بر اساس نام نویسنده و سال انتشار طبق نمونه¬های زیر با قلم 12 B Lotus برای مقالات فارسی و قلم 11Times New Roman برای مقالات انگلیسی: .
(محمودی، 1368)، (بحری و دستورانی، 1396)، (محمودی و همکاران، 1368) .
(Johnson & Warburton, 2002)،(Baker et al., 1988)، (Knox, 2000) .
13- مقاله در دو قالب، یک فایل Word و یک فایل Pdf آماده و به سایت مجلهhttp://geoeh.um.ac.ir ارسال گردد. .
14- مسؤولیت صحت مطالب مقاله از نظر حقوقی به عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود. .
15- مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ داشته و مقالات دریافتی عودت داده نخواهد شد. .
16- مقاله‌های ارسال شده به نویسنده جهت انجام اصلاحات در صورت عدم دریافت پاسخ در تاریخ تعیین شده، به منزله انصراف از چاپ تلقی می‌گردد. .
نمونه چکیده انگلیسی


نکته مهم: از پژوهشگران و نویسندگان محترمی که در فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، مقاله ثبت نام می¬کنند دعوت می¬شود در صورت تمایل عکس¬هایی که نگارندگان از هر منطقه¬ای از ایران که بیانگر عوارض ژئومورفیک و یا مخاطرات طبیعی هستند، گرفته¬اند، در هنگام ثبت نام مقاله، آپلود نمایند. تصاویر در صورت داشتن کیفیت مناسب با ذکر نام صاحب اثر، در جلد روی صفحه فصلنامه چاپ خواهند شد. .

با توجه به ثبت کامل مشخصات نویسندگان در بخش ارسال مقاله لازم است نویسندگان فایل مقاله را بدون مشخصات ارسال نمایند . بدیهی است هرگونه اشاره در متن مقاله که منجر به افشای هویت نویسندگان شود برخلاف شیوه نامه تدوین مقاله بوده و مقاله عودت داده خواهد شد .ضمنًا بر اساس دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشگاه هیچ گونه تغییری در ترتیب و تعداد نویسندگان بعد از ارسال مقاله داده نخواهد شد لذا در ارسال مقاله دقت فرمایید.