علمی پژوهشی

اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس 500 در منطقه کرج

محمد مهدی نخجوانی مقدم, الهام فرهادی اسکویی, سید حسین صدرقاین, ابراهیم نجفی
بازدید: 177

ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها

احمد نظامی, حمید رضا خزاعی, فرزاد حسین پناهی, سید فاضل فاضلی کاخکی
بازدید: 391

مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم‌آباد

عبدالرضا احمدی, محمد حسن راشد محصل, حمید رضا خزاعی, علی قنبری, رضا قربانی, سیدکریم موسوی
بازدید: 546

مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری

یاسر علی زاده, علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, فرزین پور امیر
بازدید: 568

اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه

محمدبهزاد امیری, پرویز رضوانی مقدم, رضا قربانی, جبار فلاحی, رضا دیهیم فرد, فرنوش فلاح پور
بازدید: 624

تأثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو

نیر اعظم خوش خلق سیما, رمضانعلی علی تبار, مهله اقبالی نژاد, پریسا بابازاده, سارا طالع احمد
بازدید: 243

تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L

ندا صفدری منفرد, ایرج اله دادی, محمدعلی باغستانی, حمید ایران نژاد, اسکندر زند
بازدید: 328

ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین

ابراهیم ایزدی دربندی, علی اصغر چیت بند, عباس عباسیان, مجید حیدری
بازدید: 218
بازدید: 184

تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین (Zea mays L. var Sccharata

شیرین قاضیان تفریشی, امیر آینه بند, حسین توکلی, سعید خاوری خراسانی, محمد جلینی
بازدید: 350
بازدید: 260

اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica

امیر احمدی آغ تپه, احمد قنبری, علیرضا سیروس مهر, براتعلی سیاه سر, محمدرضا اصغری پور
بازدید: 171