علمی پژوهشی

بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris)

علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, زینت برومند رضازاده, مریم جهانی, لیلا جعفری
بازدید: 790

اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia)

جعفر نباتی, محمد کافی, احمد نظامی, پرویز رضوانی مقدم, علی معصومی, محمد زارع مهرجردی
بازدید: 787

بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد

پرویز رضوانی مقدم, سارا بخشایی, افسانه امین غفوری, لیلا جعفری
بازدید: 434
بازدید: 604

اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

رقیه سادات حسینی, سراله گاشی, افشین سلطانی, مهدی کلاته, محبوبه زاهد
بازدید: 184

بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی

حامد جوادی, محمد جواد ثقه الاسلامی, سید غلامرضا موسوی
بازدید: 463

ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.)

بیژن سعادتیان, گودرز احمدوند, فاطمه سلیمانی, سمیه وجدانی آرام
بازدید: 261
بازدید: 348

abstract

abstract abیtract
بازدید: 346