لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد جعفرنژاد
 • اسفندیار فاتح
 • اعظم لشکری
 • الهام عزیزی
 • بیژن سعادتیان
 • رضا صدرآبادی حقیقی
 • رضا قربانی
 • سرور خرم دل
 • سمانه نجیب نیا
 • سید فاضل فاضلی کاخکی
 • سید فرهاد صابرعلی
 • سید مهدی زیارت نیا
 • شهرام امیر مرادی
 • مجید دشتی
 • محسن جهان
 • محمد بازوبندی
 • محمد گلوی
 • محمدرضا اصغری پور
 • محمود رضا تدین
 • محمود رمرودی
 • مرتضی گلدانی
 • مسعود قدسی
 • معصومه صالحی
 • مهدی دهمرده
 • مهدی راستگو
 • مهدی فراوانی
 • مهدی نصیری محلاتی
 • پیمان حسیبی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

بازدید: 767

تأثیر تنش شوری بر دستگاه فتوسنتزی کوشیا (Bassia scoparia) در شرایط مزرعه

جعفر نباتی, محمد کافی, الهه برومند رضازاده, علی معصومی, محمد زارع مهرجردی
بازدید: 540
بازدید: 405
بازدید: 337

بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ارقام کنجد در کرج

زینب کریمی, مجید آقاعلیخانی, مجید غلامحسینی
بازدید: 248

تأثیر زمان کاربرد کلرید کلسیم بر کاهش اثرات منفی تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اهواز

نفیسه اسدی نسب, مجید نبی پور, حبیب اله روشنفکر, افراسیاب راهنما قهفرخی
بازدید: 242