علمی پژوهشی

مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا

ایزدی دربندی ایزدی دربندی, راشد محصل راشد محصل, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 671

واکنش فتوسنتزی و هدایت روزنه ای دو رقم گندم و دو رقم جو تحت تنش شوری

مشعوف مشعوف, اسماعیلی آزاد گله اسماعیلی آزاد گله, بابائیان جلو دار بابائیان جلو دار, کافی کافی
بازدید: 345

اثرات شوری بر رشد، عملکرد، تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز

نبی زاده مرو دست نبی زاده مرو دست, کافی کافی, راشد محصل راشد محصل
بازدید: 498

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم سویا در گرگان

زینلی زینلی, اکرم قادری اکرم قادری, سلطانی سلطانی, کشیری کشیری
بازدید: 188

بررسی تداخل گندم و علفهای هرز در شرایط مزرعه ای

صالحیان صالحیان, قنبری قنبری, رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی, مجیدی مجیدی
بازدید: 269