علمی پژوهشی

دیده‌بانی فصلی علفهای هرز یک مزرعه چغندرقند در شرایط مشهد

اشرافی اشرافی, بنایان اول بنایان اول, راشد محصل راشد محصل
بازدید: 419

ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم

تبریزی تبریزی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, کوچکی کوچکی
بازدید: 749
بازدید: 989

مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی قدیم و جدید با علف‌هرز یولاف ‌وحشی(Avena ludoviciana)

زند زند, کوچکی کوچکی, رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی, دیهیم فرد دیهیم فرد, صوفی زاده صوفی زاده, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 854

دورة بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت در شرایط مشهد

عباسپور عباسپور, رضوانی مقدم رضوانی مقدم
بازدید: 392

ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن

کامکار کامکار, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم
بازدید: 746

تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایران

کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, نجفی نجفی
بازدید: 789

بررسی اثر عمق کاشت و اندازه ریزوم بر رشد پایین زمینی گیاه هرز شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L . )

ولی الله پور ولی الله پور, راشد محصل راشد محصل, قنبری قنبری
بازدید: 566