علمی پژوهشی

ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm

بهدانی بهدانی, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم
بازدید: 996

اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum)

پهلوانی پهلوانی, آل ابراهیم آل ابراهیم, راشد محصل راشد محصل, میقانی میقانی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 778

ارزیابی آزمونهای قدرت بذر جهت تعیین کیفیت بذر یونجه

توکلی کاخکی توکلی کاخکی, بهشتی بهشتی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 741
بازدید: 397

اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis‌) در گندم پاییزه

راستگو راستگو, قنبری قنبری, بنایان اول بنایان اول, رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی
بازدید: 356

بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کنجد در تراکم‌های مختلف بوته و فواصل مختلف آبیاری

رضوانی مقدم رضوانی مقدم, نوروزپور نوروزپور, نباتی نباتی, محمدآبادی محمدآبادی
بازدید: 556
بازدید: 184
بازدید: 696

گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) .

گنجعلی گنجعلی, کافی کافی, باقری باقری, شهریاری شهریاری
بازدید: 529

بررسی رفتارهای جوانه‌زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa)

ملتی ملتی, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 684

مطالعۀ پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان

مهدوی دامغانی مهدوی دامغانی, کوچکی کوچکی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 823