علمی پژوهشی

دوره بحرانی کنترل علفهای هرز برنج(Oryza sativa L.) در استان لرستان

احمدی احمدی, رستمی رستمی, شاکرمی شاکرمی, فیضیان فیضیان
بازدید: 264
بازدید: 716

اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

ثقه الاسلامی ثقه الاسلامی, کافی کافی, مجیدی هروان مجیدی هروان, نورمحمدی نورمحمدی, درویش درویش, قاضی زاده قاضی زاده
بازدید: 447

بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکردو درصد پروتئین چهار رقم سورگوم دانه‌ای

جوادی جوادی, راشد محصل راشد محصل, زمانی زمانی, آذری نصرآّباد آذری نصرآّباد, موسوی موسوی
بازدید: 596

تأثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)

خندان خندان, آستارائی آستارائی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, فتوت فتوت
بازدید: 780
بازدید: 1134

جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی جوانه‌زنی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L. در واکنش به دما

قنبری قنبری, رحیمیان مشهدی رحیمیان مشهدی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, کافی کافی, راستگو راستگو
بازدید: 788
بازدید: 754