علمی پژوهشی

بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر

احترامیان احترامیان, بحرانی بحرانی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم
بازدید: 214
بازدید: 526

تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی

اسكندری اسكندری, آستارایی آستارایی
بازدید: 247

اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف

اصغری‌پور اصغری‌پور, راشد محصل راشد محصل
بازدید: 474

اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

اكرمیان اكرمیان, حسینی حسینی, كازرونی منفرد كازرونی منفرد, رضوانی مقدم1 رضوانی مقدم1
بازدید: 206

بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس

پهلوانی پهلوانی, محمدحسن محمدحسن, میقانی میقانی, باغستانی باغستانی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, آل ابراهیم آل ابراهیم
بازدید: 876
بازدید: 169

بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد،

خزاعی خزاعی, ثابت تیموری ثابت تیموری, نجفی نجفی
بازدید: 365

بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و

زند زند, نظام‌آبادی نظام‌آبادی, پورآذر پورآذر, باقرانی ترشیز باقرانی ترشیز, ‌باغستانی ‌باغستانی
بازدید: 254
بازدید: 200

ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)

عزیزی عزیزی, نظامی نظامی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, خزاعی خزاعی
بازدید: 934

مطالعه شاخص‌های هواشناسی ایران

كوچكی كوچكی, نصیری نصیری, كمالی كمالی
بازدید: 322

تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه‌های

گنجعلی گنجعلی, پرسا پرسا, حجّت حجّت
بازدید: 311

بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در

نصیری محلاتی نصیری محلاتی, کوچکی کوچکی, برومند رضازاده برومند رضازاده, تبریزی تبریزی
بازدید: 714

نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از

نظامی نظامی, برزویی برزویی, جهانی جهانی, عزیزی عزیزی, شریف شریف
بازدید: 415

ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد

وفابخش وفابخش, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 762

بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای

یدوی یدوی, زند زند, قلاوند قلاوند, آقا‌علیخانی آقا‌علیخانی
بازدید: 634