علمی پژوهشی

بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی

آل ابراهیم آل ابراهیم, راشد محصل راشد محصل, میقانی میقانی, باغستانی باغستانی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, پهلوانی پهلوانی
بازدید: 903

بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی

امامی امامی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, قدرت نما قدرت نما, حافظیان حافظیان
بازدید: 325
بازدید: 261

تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در

پارسا پارسا, كوچكی كوچكی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, قائمی قائمی
بازدید: 774

تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPA بر بانک بذر علف‌های هرز

پورطوسی پورطوسی, راشد محصل راشد محصل, پارسا پارسا, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, محمدوند محمدوند
بازدید: 801

ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی

تبریزی تبریزی, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم
بازدید: 761
بازدید: 173

اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک

جهان جهان, كوچكی كوچكی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, دهقانی پور دهقانی پور
بازدید: 669

مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی

سلطانی سلطانی, رحیم زاده خوئی رحیم زاده خوئی, کوچکی کوچکی, جوانشیر جوانشیر, سلطانی سلطانی
بازدید: 520

تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis)

صفاهانی صفاهانی, کامکار کامکار, زند زند, باقرانی باقرانی, باقری باقری
بازدید: 472
بازدید: 811

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه

فاضلی كاخكی فاضلی كاخكی, صدرآبادی حقیقی صدرآبادی حقیقی, زارع فیض آبادی زارع فیض آبادی, عزت احمدی عزت احمدی
بازدید: 252
بازدید: 908

اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی

محلوجی محلوجی, شهابی شهابی, اسدی اسدی, جعفری جعفری
بازدید: 202