علمی پژوهشی

ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه‌‌های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان

ابوالحسنی زراعتكار ابوالحسنی زراعتكار, لکزیان لکزیان, حق نیا حق نیا, آستارائی آستارائی, سرچشمه پور سرچشمه پور
بازدید: 410

ارزیابی مدل شبیه‌سازی CERES-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز

اندرزیان اندرزیان, بخشنده بخشنده, بنایان اول بنایان اول, امام امام
بازدید: 173

تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum vulgar L.) در مناطق معتدل

بهرامی بهرامی, بی همتا بی همتا, سالاری سالاری, سلوکی سلوکی, یوسفی یوسفی, وهابی وهابی
بازدید: 329

اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2,4-D+MCPAبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت

پورطوسی پورطوسی, راشد محصل راشد محصل, پارسا پارسا, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, محمدوند محمدوند
بازدید: 807

مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف‌‌های‌هرز باغات پرتقال شمال ایران

تکاسی تکاسی, راشد محصل راشد محصل, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, آقاجانزاده آقاجانزاده, کازرونی منفرد کازرونی منفرد
بازدید: 826

اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

حسینی حسینی, ملافیلابی ملافیلابی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 193
بازدید: 250
بازدید: 196

بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست‌تودة تاج خروس (Amaranthus retroflexus)

موسوی سروینه باغی موسوی سروینه باغی, بهشتی بهشتی, جعفریانی جعفریانی
بازدید: 177

بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو برجوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان

ناصری پور یزدی ناصری پور یزدی, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, قربانی قربانی
بازدید: 807

اثر تنش خشکی برعملکرد وکارآیی مصرف نور درارقام کلزا (Brassica napus L.)

وفابخش وفابخش, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, کوچکی کوچکی
بازدید: 696
بازدید: 202