علمی پژوهشی

اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا

اقبالی اقبالی, راشد محصل راشد محصل, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, کازرونی منفرد کازرونی منفرد
بازدید: 717

بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک‌‌‌

باقری باقری, بابائیان جلودار بابائیان جلودار, حسن نتاج حسن نتاج
بازدید: 338

ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ‌های مختلف کاشت

بهدانی بهدانی, جامی الاحمدی جامی الاحمدی
بازدید: 191

تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ

پورطوسی پورطوسی, راشد محصل راشد محصل, ایزدی دربندی ایزدی دربندی
بازدید: 506
بازدید: 479

تاثیر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ‌های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان

کوچکی کوچکی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, لکزیان لکزیان, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 882

اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص‌های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

خرم دل خرم دل, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, قربانی قربانی
بازدید: 903

تأثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum crispum)

خطیب خطیب, راشد محصل راشد محصل, گنجعلی گنجعلی, لاهوتی لاهوتی
بازدید: 748

اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک

رضوانی مقدم رضوانی مقدم, برومند رضا زاده برومند رضا زاده, محمد آبادی محمد آبادی, شریف شریف
بازدید: 426
بازدید: 436

ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه

عزیزی عزیزی, نظامی نظامی, خزاعی خزاعی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 872

ارزیابی گلخانه‌ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف‌کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

قرخلو قرخلو, راشد محصل راشد محصل, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, زند زند, قنبری قنبری, دپرادو دپرادو
بازدید: 900

عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(BCMV) در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

کامل منش کامل منش, دری دری, قاسمی قاسمی, بی همتا بی همتا, درویش درویش
بازدید: 253

بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد

کمندی کمندی, نظامی نظامی, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 872

مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta vulgaris)

کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, سیاهمرگویی سیاهمرگویی, قرخلو قرخلو, راستگو راستگو, قائمی قائمی
بازدید: 761

بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.)

کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, عزیزی عزیزی, خزاعی خزاعی
بازدید: 924

اثر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک در خانواده‌های 3F گندم دوروم

گل آبادی گل آبادی, ارزانی ارزانی, میر محمدی میبدی میر محمدی میبدی
بازدید: 212
بازدید: 703

بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت

محمودی محمودی, کوچکی کوچکی, نظامی نظامی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 758

ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی

نوروز زاده نوروز زاده, راشد محصل راشد محصل, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, کوچکی کوچکی, عباس پور عباس پور
بازدید: 881