علمی پژوهشی

بررسی اثر مقادیر و شیوه‌های توزیع کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید

جوادی جوادی, صابری صابری, آذری نصرآبادی آذری نصرآبادی, خسروی خسروی
بازدید: 276

بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای افزایشی

پورامیر پورامیر, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, کوچکی کوچکی, قربانی قربانی
بازدید: 874

ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرمادر شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد

نظامی نظامی, صداقت‌خواهی صداقت‌خواهی, پرسا پرسا, پارسا پارسا, باقری باقری
بازدید: 447

اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز

عسگرپور عسگرپور, قربانی قربانی, کوچکی کوچکی, محمد آبادی محمد آبادی
بازدید: 633
بازدید: 356

آنزیم های آنتی‌اکسیدانت، پایداری غشاء و درصد اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، تحت تنش خشکی

اردکانی اردکانی, عباس زاده عباس زاده, شریفی‌عاشورآبادی شریفی‌عاشورآبادی
بازدید: 230

ارتباط خصوصیات مورفولوژیک ریشه با کارآیی مصرف نیتروژن در شش رقم سیب‌زمینی

جامی معینی جامی معینی, مدرس ثانوی مدرس ثانوی, کشاورز کشاورز, سروش‌زاده سروش‌زاده, گنجعلی گنجعلی
بازدید: 318
بازدید: 196

بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها برای ارزیابی تحمل به سرما در ارقام چغندرقند

حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف, نظامی نظامی, کمندی کمندی
بازدید: 351
بازدید: 602
بازدید: 383

بررسی تأثیر تنش کم آبی و محلول پاشی متانول بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل، محتوای آب نسبی سلول و محتوای کلروفیل برگ سویا(Glycine max L., var. L 17)

میرآخوری میرآخوری, پاک نژاد پاک نژاد, مرادی مرادی, اردکانی اردکانی, ناظری ناظری, پور جهرمی پور جهرمی
بازدید: 256

تأثیر انجام عملیات زراعی در شب بر تراکم و وزن خشک علف های هرز

راشد محصل راشد محصل, سراجچی سراجچی, افشاری افشاری, احیایی احیایی
بازدید: 486