علمی پژوهشی

بررسی نقش تقسیط نیتروژن بر الگوی تخصیص ماده خشک در چغندرقند

صحابی صحابی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, کوچکی کوچکی
بازدید: 862

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای

صفری صفری, آقاعلیخانی آقاعلیخانی, مدرس ثانوی مدرس ثانوی
بازدید: 233

اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)

نظامی نظامی, عزیزی عزیزی, سیاهمرگویی سیاهمرگویی, محمد آبادی محمد آبادی
بازدید: 423

بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

زند زند, باغستانی باغستانی, پوربیگی پوربیگی, صوفی زاده صوفی زاده, بنا کاشانی بنا کاشانی, دستاران دستاران, خیامی خیامی, لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی
بازدید: 437

اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریتة کلزا

مندنی مندنی, احمد وند احمد وند, گلزردی گلزردی, سرابی سرابی, نیرومند نیرومند
بازدید: 176

تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم

خداشناس خداشناس, کوچکی کوچکی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, صادقی صادقی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 1030

ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف‌های هرز در یک مزرعه گندم

باقری باقری, راشد محصل راشد محصل, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 911

اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی

احمدیان احمدیان, قنبری قنبری, سیاه سر سیاه سر, حیدری حیدری, رمرودی رمرودی, موسوی نیک موسوی نیک
بازدید: 427

بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده

حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف, کازرونی منفرد کازرونی منفرد, تکاسی تکاسی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, راشد محصل راشد محصل
بازدید: 732

پاسخ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تاریخ‌ کاشت در شرایط اقلیمی خرم‌آباد

سیاح فر سیاح فر, مویدی مویدی, موسوی موسوی, زید علی زید علی
بازدید: 329
بازدید: 772