علمی پژوهشی

بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum))

یزدانی بیوکی یزدانی بیوکی, خزاعی خزاعی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, آستارایی آستارایی
بازدید: 384

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سری‌های جایگزینی

پورامیر پورامیر, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, کوچکی کوچکی, قربانی قربانی
بازدید: 900

اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)

خرم دل خرم دل, کوچکی کوچکی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, قربانی قربانی
بازدید: 871

اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa)

اکبر نژاد اکبر نژاد, آستارایی آستارایی, فتوت فتوت, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 736

بررسی اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد چهار توده بومی زیره سبز (Cuminum cyminum)

سهیلی سهیلی, نظامی نظامی, خزاعی خزاعی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 884

جذب برخی عناصر غذایی تحت تأثیر میکوریزا، سطوح مختلف روی و تنش خشکی در ذرت

ساجدی ساجدی, اردکانی اردکانی, ساجدی ساجدی, بهرامی بهرامی
بازدید: 269
بازدید: 271

بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L. )

حسین پناهی حسین پناهی, حسینی حسینی, پورامیر پورامیر, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 613
بازدید: 252
بازدید: 323

تأثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج هیبرید بهار

نحوی نیا نحوی نیا, بابازاده بابازاده, صبوری صبوری
بازدید: 181
بازدید: 514

اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

سرابی سرابی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, نظامی نظامی, راشد محصل راشد محصل
بازدید: 906