علمی پژوهشی

کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت

نصیری محلاتی نصیری محلاتی, کوچکی کوچکی, جهان جهان
بازدید: 832
بازدید: 317

اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium resupinatum L.)) در کشت مخلوط

حسن زاده اول حسن زاده اول, کوچکی کوچکی, خزاعی خزاعی, نصیری محلاتی نصیری محلاتی
بازدید: 802
بازدید: 281

تأثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. mays Zea)

علی علی, اسلامی اسلامی, بهدانی بهدانی, جامی الاحمدی جامی الاحمدی
بازدید: 333

غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم

محمدی ثانی محمدی ثانی, آستارایی آستارایی, فتوت فتوت, لکزیان لکزیان
بازدید: 387

تأثیر سس Cuscuta sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران

امیر مرادی امیر مرادی, رضوانی مقدم رضوانی مقدم, عبداللهیـان نوقـابی عبداللهیـان نوقـابی
بازدید: 401
بازدید: 899

ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک

ایزدی ایزدی, راشد محصل راشد محصل, زند زند
بازدید: 476

آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت

بنایان بنایان, رحمتی رحمتی, غنی غنی, قویدل قویدل
بازدید: 231