علمی پژوهشی

واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی

مرتضی گلدانی, پرویز رضوانی مقدم, مهدی نصیری محلاتی, محمد کافی
بازدید: 944

( Sorghum bicolor L. C.V. Kimia) بررسی اثرات تنش خشکی سورگوم دانه ای

امید یونسی, فرزاد شریف زاده, علی احمدی
بازدید: 211
بازدید: 162

تأثیر پوشش کانوپی ذرت بر سبز شدن هفت گونه علف هرز

فرناز کردبچه, حمید رحیمیان مشهدی, محسن بهشتیان مسگران
بازدید: 184

تأثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، همراه با معرفی علف‌کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجند

حسن براتی محمودی, مجید جامی الاحمدی, محمدحسن راشد محصل, سهراب محمودی, نرگس شیخ زاده محمد آبادی
بازدید: 490

بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم‌های خارجی و توده‌های بومی گلرنگ

محمود قربانزاده نقاب, سید حسن مرعشی, فرج الله شهریاری احمدی, سعید ملک زاده شفارودی
بازدید: 246

پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس(Lens culinaris Medik)

یاسر علی زاده, روح الله مرادی, احمد نظامی, حمیدرضا عشقی زاده
بازدید: 407

تأثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های گراس چمنی

شهرام ریاحی نیا, حمید رضا خزاعی, خورشید رزمجو
بازدید: 206
بازدید: 317

بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر‌های حاصل از آن

هنگامه عطاردی, حمید ایران نژاد, امیر حسین شیرانی‌راد, رضا امیری, غلامعباس اكبری
بازدید: 205

عکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجند

بی بی الهه موسوی فر, محمد علی بهدانی, مجید جامی الاحمدی, سید علی موسوی فر
بازدید: 269