علمی پژوهشی

مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران

علیرضا کوچکی, مهدی نصیری محلاتی, مریم جهانی کندری, زینت برومند رضازاده
بازدید: 640

تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.)

مهدی پارسا, علی گنجعلی, الیاس رضائیان زاده, احمد نظامی
بازدید: 431

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت

حسین صداقت‌خواهی, مهدی پارسا, احمد نظامی, حسن پُرسا, عبدالرضا باقری
بازدید: 395

بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست ETM+ در مطالعات شوری خاک

سید حسین ثنایی نژاد, علیرضا آستارایی, مرجان قائمی, پریسا میرحسینی
بازدید: 407

ارزیابی نوسان برخی مولفه‌های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان دارویی

محمد بنایان اول, سعید خانی نژاد, صادق قربانی, ایمان حسام عارفی
بازدید: 342

اثرات سیستم‏های خاک‏ورزی بر عملکرد پنبه بعد از کلزا در گرگان

فرشید قادری فر, عبدالقدیر قجری, حمیدرضا صادق نژاد, عبدالرضا قرنجیکی
بازدید: 172

ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum)

مصطفی حسینی, رضا قربانی, محمد بازوبندی, علیرضا باقری
بازدید: 4003

تأثیر روش های خاک ورزی و مقادیر بقایای ذرت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم

خدیجه علیجانی, محمدجعفر بحرانی, سید عبدالرضا کاظمینی
بازدید: 253
بازدید: 197
بازدید: 448

تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه‌ای کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری

سمیه فرودل, رضا صدرآبادی حقیقی, سید محسن نبوی كلات
بازدید: 224