کریمی, آرش, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان, ایران، جمهوری اسلامی