خلیل وند بهروزیار, ابراهیم, دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز, ایران، جمهوری اسلامی