درخشان, ابوالفضل, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ایران، جمهوری اسلامی