درخشان, ابوالفضل, کشاورزی و منابع طبیعی رامین, ایران، جمهوری اسلامی