منظری توکلی, ابوطالب, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی