پوربابایی, احمدعلی, دانشگاه تهران, ایران، جمهوری اسلامی