نظامي, احمد, دانشگاه فردوسي مشهد, ایران، جمهوری اسلامی