کوچک زاده, احمد, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ایران، جمهوری اسلامی