خاکی نجف آبادی, اسدالله, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی