مهربان, اصغر, مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان اردبیل (مغان), ایران، جمهوری اسلامی