قلندرزاده, الناز, دانشگاه تبریز, ایران، جمهوری اسلامی