آرزمجو, الیاس, دانشگاه بیرجند, ایران، جمهوری اسلامی