آرمندپیشه, امید, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی