قاسمی چپی, امید, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران, ایران، جمهوری اسلامی