آینه بند, امیر, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی