آینه بند, امیر, دانشگاه شهید چمران, ایران، جمهوری اسلامی