آینه بند, امیر, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی