پسندی پور, امین, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران، جمهوری اسلامی