پارسامطلق, بهاره, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی