پاسبان اسلام, بهمن, مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي, ایران، جمهوری اسلامی