یعقوبی, بیژن, مؤسسه تحقیقات برنج کشور, ایران، جمهوری اسلامی