قرخلو, جاوید, دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, ایران، جمهوری اسلامی