نباتی, جعفر, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی