پوررضا, جعفر, واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی, ایران، جمهوری اسلامی