کامبوزیا, جعفر, دانشگاه شهید بهشتی تهران, ایران، جمهوری اسلامی