قنبری, جلال, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران، جمهوری اسلامی